Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Tijdens mijn opleiding Netwerk Economie heb ik ondervonden dat ik een interesse heb opgebouwd rond proces verbetering en het oplossen van problemen. Om mezelf op dit vlak bij te scholen leek het me een goed idee om te beginnen met een Lean Six Sigma course. Hiermee kan ik mezelf beetje bij beetje bijschaven en ervoor zorgen dat ik dit beter onder de knie krijg.

Six Sigma is een projectmatige aanpak voor het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie. Het is een gedisciplineerde, klantgerichte, datagestuurde aanpak voor het verbeteren van de prestaties van processen, producten of diensten.

De teamrollen binnen Lean Six Sigma

De Six Sigma executives zijn onder andere de CEO maar ook de gene die er aan rapporteren, dit zijn de COO, CFO en CIO. Ook kunnen het senior management zijn zoals de VP en Senior Directors die onder de executives horen.

Daarnaast heb je de project champion, dit is de aangewezen persoon van het executives team die ervoor zorgt dat het project voltooid wordt. Dit is meestal de senior manager die voldoende invloed en respect heeft om ervoor te zorgen dat het project over de juiste middelen, tijd en prioriteit beschikt die het nodig heeft.

Six sigma team – korte oplijsting
 • champion – Teameigenaar
  • Organiseert en ondersteunt het project
  • Meestal een senior manager
 • Projectleider – Teamcapitein
  • Leidt het team
  • Voert het project uit
  • Geselecteerd door de kampioen
 • Teamleden
  • Geselecteerd door kampioen en leider
  • Ervaren personen binnen het probleem
  • Expertise hebben voor dat soort probleem

De Lean Six Sigma fases

Lean Six Sigma bestaat uit verschillende fases die je stap voor stap helpen om prestaties te verbeteren. Ze hebben hier een afkorting voor gemaakt genaamd DMAIC. Dit staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Define fase

In deze fase ga je het project gaan bepalen en kijken waar het allemaal om gaat en wat nodig is om het te voltooien, tegen wanneer en voor wie.

Allereerst ga je het probleem gaan beschrijven en bekijk je als het terugkerend,  specifiek  en  meetbaar probleem is. Ook maak je een goal statement waarmee je kan afstemmen tijdens het project om te kijken als je het goede pad volgt.

Daarna is het de bedoeling dat je een “project charter” aanmaakt. Dit is een document dat het project beschrijft. Dit houdt in  dat de Probleem- en goaloverzichten,  De project scope, De verwachte operationele en financiële impact,  Project teamnamen en Mijlpalen worden neergeschreven.

De derde en laatste stap van deze fase is het vormen van een SIPOC diagram.

S-I-P-O-C is een acroniem voor:

 

 • Supplier
  • vermeldt de mensen, afdelingen of bedrijven die het proces leveren. De term leverancier is niet beperkt tot externe leveranciers. Leveranciers kunnen elke persoon of afdeling stroomopwaarts zijn die input levert via het proces in de P kolom.
 • Input
  • geeft een overzicht van de ‘inputs’ die in het te transformeren proces gaan. Inputs kunnen materialen, mensen, items, informatie of gegevens zijn.
 • Process
  • Het proces wordt meestal gedocumenteerd als drie tot zes grote stappen.
 • Output
  • geeft een overzicht van de outputs die door het proces worden geproduceerd, de uitvoer kunnen ingevulde formulieren, uitgegeven controles en producten zijn.
 • Customer
  • geeft een overzicht van de mensen, afdelingen of bedrijven die ontvangen wat het proces oplevert. De term klant is niet beperkt tot klanten van het bedrijf, het kan ook mensen of afdelingen stroomafwaarts omvatten die ontvangen wat het proces heeft geproduceerd.

Measure fase

In deze fases het doel om te kijken wat de grote van het probleem is? Je gaat dus kijken hoe groot, erg en veelzijdig het probleem is? In deze fase is meten weten en gissen missen.

De verschillende stappen zijn ten eerste het vormen van een data collectie plan, ten tweede ga je een map gaan maken van relevante processen die met het probleem kunnen te maken hebben. daarna ga je een meetsysteem gaan valideren om te checken als het wel effectief gaat zijn. Als laatste ga je het probleem gaan meten.

Analyse fase

Het doel van deze fase is bekijken wat de oorzaak van het probleem is.

Je kan dit aan de hand van volgende stappen:

 1. Potentiële X’en weergeven die van invloed zijn op Y
 2. Potentiële X’en organiseren
  • Oorzaak-gevolgdiagram gebruiken (fishbone diagram)
 3. Shortlist en selecteer belangrijke X’en
 4. Plan voor gegevensverzameling ontwikkelen voor de analyse
 5. Bewijs de belangrijke X’en in Y = f(x)
  • Door Inferentiële statistieken te gebruiken
  • Hypothesetesten te doen

Improve fase

In deze fase ga je bewezen problemen gaan bespreken en oplossingen zoeken voor het probleem.

Dit kan je ook weer gaan doen aan de hand van volgende stappen:

 • Zoek de oplossingen voor de bewezen problemen
  • Vorm de oplossingen, evalueer ze met het team en selecteer de beste
 • Kijk ook naar de alternatieven voor de oplossingen (Failure mode and effects analysis of FMEA)
  • Hulpmiddel om te anticiperen op en het risico op storingen te beperken
   • Ontwerp FMEA
    • Vermindert het risico op storingen in verband met product- of serviceontwerp
   • FMEA verwerken
    • Vermindert het risico op mogelijke storingen in een proces
   • Orden de oplossingen zodat je ze kan implementeren
    • Foutbestendigheid – 3 verschillende mogelijkheden
     • Zorgt dat de fouten niet meer voorkomen
     • Zorg dat ze minder veel voorkomen
     • Zorg dat de fouten direct worden gevonden

Control fase

In deze fase ga je de daadwerkelijke oplossingen gaan implementeren en controleren als er aanpassingen moeten worden gedaan aan de oplossingen.

De stappen om dit te volbrengen zijn deze:

 • Plan ontwikkelen
  • Monitoren, controleren, regelen van prestaties
 • Samenwerken met eigenaren om procedures bij te werken
 • Prestaties implementeren en bewaken
 • Financiële impact valideren
 • Veilige afmelding voor voltooiing van het project

Ziezo, wanneer je al deze stappen correct hebt voltooid heb je de basis onder de knie en zou je je problemen duurzaam moeten hebben opgelost. Ik heb deze kennis verworven via een cursus op linkedin Learning genaamd Six Sigma Foundations.

Ik heb er veel uit geleerd en zal mij hier absoluut extra op bijscholen om de principes van Lean Six Sigma nog beter te begrijpen en uit te kunnen voeren.

Tot snel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *